Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน


๑. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๑๘ โดยการนำของนายทองอยู่ นิพิมาย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ ตำบลบ้านกอก นำราษฎรชาวบ้านห้วยผักหนาม จัดหาที่ดินสำหรับปลูกสร้างอาคารเรียน รวมเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว มุงแฝก ๔ ห้องเรียน ยาว ๒๐ เมตร กว้าง ๘ เมตร คิดเป็นเงินงบประมาณ ๕,๘๔๐.๔๐ บาท เป็นการร่วมมือของชาวบ้านโดยไม่อาศัยงบประมาณของทางราชการ ต่อมาจึงได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่จากทางราชการ สถานที่ตั้ง โรงเรียนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยทางกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุญาตให้ใช้พื้นที่ ในการจัดสร้างโรงเรียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๑๒ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายธำรง จิตการุณ ครูตรี บ้านยางอุปถัมภ์ ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ โดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียน เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๑๘ โดยทางอำเภอได้มาทำการเปิดอย่างเป็นทางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายปราโมทย์ ขวัญยืน


๒. ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม ตั้งอยู่เลขที่ - ถนน - หมู่ที่ ๔ ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๙๙-๔๖๙๖๙๑๖

e-mail : banhuaypaknamschool@gmail.com website : http://hpn.chaiyaphum1.go.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเขตพื้นที่บริการ ๑ หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยผักหนาม บริเวณเนื้อที่ ๑๖ ไร่


โรงเรียนบ้านห้วยผักหนามเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๒ ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐ ) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ โดยการจัดเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓


แผนที่โรงเรียน

๓. ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นายปราโมทย์ ขวัญยืน โทรศัพท์ ๐๙๙-๔๖๙๖๙๑๖ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน


๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)

๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๑๐๐ คน

๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน


๓) จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๓

๔) จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๕) จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๑

๖) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑

๗) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗

๘) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓

๙) จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐

๑๐) สถิติการขาดเรียน ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐

๑๑) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐

๑๒) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร

อ.๒ จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ป.๖ จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๑๕

๑๔) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖

๑๕) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑๖) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑๗) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศจำนวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑๘) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑

๑๙) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒๐) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕. ข้อมูลครูและบุคลากร

ครูประจำการ

ครูอัตราจ้าง

๖. ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารเรียนจำนวน ๒ หลัง อาคารประกอบจำนวน ๒ หลัง ส้วม ๒ หลัง

สระว่ายน้ำ - สระ สนามเด็กเล่น ๑ สนาม สนามฟุตบอล ๑ สนาม

สนามบาสเก็ตบอล - สนาม สนามเทนนิส - สนาม อื่นๆ (ระบุ) -


๗. ข้อมูลงบประมาณ