นายปราโมทย์ ขวัญยืน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

นางจิรณัฏฐ์ พิเศษชีพ

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม

วุฒิการศึกษา -


นางสาวศิวพร แสงไทยารักษ์

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม

วุฒิการศึกษา -


นางสาวรุ่งรวี โพธิ์ชัย

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)


นางสาวเยาวลักษณ์ นพนิยม

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)


นางสาวกุสุมา บุญแสนแผน

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)


นางสาวมณีรัตน์ วรภักดี

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาตร์ทั่วไป)


นายกฤษณะ สมสา

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)


นายศิริศักดิ์ อาจกลม

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ช่างสี4 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม

วุฒิการศึกษา -


นางสาวจิรนันท์ ประหยัดทรัพย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม

วุฒิการศึกษา -